Pellettien myynti- ja toimitusehdot

Voimassa 7.9.2020 alkaen.

Sopimusosapuolet ja tuote

Nämä ehdot koskevat sopimuksia, joissa myyjänä on Versowood Oy (Y-tunnus 1080944-4) ja ostajana kotimainen yksityishenkilö, jälleenmyyjä tai muu yritys tai yhteisö. Kaupan kohteena ovat Versowoodin valmistamat lämmityspelletit, joiden tuoteseloste löytyy sivustosta ’www.versowood.fi’.

Tilaukset

Ostaja sitoutuu ilmoittamaan tilausvaiheessa seuraavat, riittävän yksilöidyt tiedot: ostajan virallinen nimi, laskutusosoite, Y-tunnus tai yksityisasiakkaan henkilötunnus, tilaavan henkilön puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, toimitusosoite, pellettien määrä, toimitusaika, toimitustapa. Ellei toisin sovita, noudatetaan seuraavia vakioehtoja:

 • Tuote on normaalituotannosta tulevaa bulkkitavaraa, jonka laatu vastaa tuoteselostetta.
 • Hinta ilmoitetaan verottomana, kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero lisätään laskun loppusummaan.
 • Irtopellettitilausten maksuehto on 14 päivää toimituspäivästä netto. Säkkipelletti- ja kuivikepaalilavatilausten maksuehto on maksu ennen toimitusta.
 • Maksun myöhästymisestä peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.
 • Myyjä pidättää omistusoikeuden tavaraan siihen asti, kunnes lasku on maksettu.

Toimitukset

 • Toimitusaika on enintään neljä viikkoa tilauksen vastaanottamisesta irtopellettitilausten osalta ja enintään kolme viikkoa maksusuorituksesta säkkipelletti- tai kuivikepaalilavatilausten osalta.
 • Toimituksissa noudatetaan ehtoja Incoterms 2010 (DAP, DAT, FCA).
 • Toimitusehto on vapaasti perille toimitettuna (DAP), jos kyseessä on irtotavaran puhallusautotoimitus vahvistetun toimitusalueen sisälle. Puhallusautotoimitus sisältää myös purun asiakkaan varastoon.
 • Toimitusehto on toimitettuna (DAP tai DAT), jos kyseessä on säkki- ja/tai lavatoimitus; ja määränä on täysi autokuorma tai puolikas rekkakuorma jonka kuljetusmatka alle 300 km.
 • Toimitusehdoissa DAP ja DAT kuljetukset tapahtuvat joko myyjän tai myyjän alihankkijan kuljetuskalustolla.
 • Kun kyseessä on nouto myyjän tehtaalta tai muusta myyjän nimeämästä paikasta, toimitusehto on vapaasti kuljettajalla sovitussa lähtöpaikassa (FCA). Tehdasalueella liikuttaessa tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä.

Irtopellettitoimitukset

Myyjä toimittaa irtopelletit ostajan varastoon säiliöautolla, jonka maksimipaino on 76 tonnia ja maksimisiirtomatka 22 m. Toimituksen vähimmäismäärä on 6 tn ja enimmäismäärä 50 tn. Auto on varustettu punnituslaitteella ja laskutus tapahtuu puretun tonnimäärän mukaan. Myyjä ilmoittaa tarkan toimitusajan noin päivää ennen toimitusta tai sopimuksen mukaan. Myyjä noudattaa pellettien käsittelyssä siirron vaatimaa huolellisuutta.

Ostaja antaa tilatessaan myyjälle riittävän selkeät ajo-ohjeet. Ostaja vastaa siitä, että toimitusosoitteena olevalle pellettivarastolle tai -siilolle johtaa säiliöauton liikennöintiin sopiva tie. Varaston vierellä tulee olla riittävän laaja kääntö- ja syöttöalue. Sekä tien että kääntöalueen tulee talvella olla aurattu ja hiekoitettu. Mikäli säiliöauto ei voi esteettä ajaa ilmoitettuun osoitteeseen, myyjä voi vaatia ostajalta korvausta lisätöiden, kuten aurauksen, hiekoituksen tms. viivytyksen aiheuttamista kuluista todellisten kustannusten mukaan. Myyjä voi myös peruuttaa toimituksen ja vaatia ostajalta korvausta rahtikuluista todellisten kustannusten mukaan silloin, kun säiliöauton pääsy purkupaikalle ei ole mahdollista. Ostajan tai ostajan edustajan tulee olla läsnä purkupaikalla tai tavoitettavissa puhelimella.

Ostaja vastaa myös siitä, että varaston vastaanottolaitteet ovat yhteensopivat jakeluauton syöttölaitteen kanssa ja että tilattu määrä pellettejä mahtuu varastoon. Yksi pellettitonni vastaa noin 1,6 m3:n varastointitilaa. Pellettisiilossa tai -varastossa on syytä olla tarkkailuikkuna varaston täyttymisen seuraamista varten.

Ostaja vastaa purkupaikan ja varaston tai siilon työturvallisuudesta ja pölynpoistosta. Pellettivaraston tai -siilon tulee olla pellettien varastointiin sopiva: rakennettu staattista sähköä aiheuttamattomista materiaaleista sekä ehdottoman kuiva ja siivottu, eikä varaston sisällä saa olla sähkölaitteita.

Mikäli pellettitoimitus estyy ostajan velvollisuuksien laiminlyönnin takia, myyjä voi vaatia ostajalta korvausta säiliöauton turhan käynnin aiheuttamista kuluista todellisten kustannusten mukaan.

Irtopellettejä myydään noutoehdolla suoraan tehtaalta, mikäli ostajalla on sopivaa kuljetuskalustoa. Ostajan tulee sopia noudosta ja ajankohdasta tilausta tehdessään. Vastuu pellettien laadusta siirtyy ostajalle, kun tavara on lastattu ostajan kuljetusvälineeseen. Pellettikuorma tulee peittää kuljetuksen ajaksi.

Säkkipellettitoimitukset

Pellettejä toimitetaan piensäkeissä tai suursäkeissä. Säkit ovat muovia. Piensäkit toimitetaan lavoilla, jotka sisältyvät toimitukseen. Yhdellä kertalavalla esimerkiksi on viisi 20 kg:n piensäkkiä 8 kerroksessa eli yhteensä 40 säkkiä.

Kun säkkejä toimitetaan ehdolla DAP eli toimitettuna, ostaja siirtää lavat tai säkit autosta varastoon. Ostajan edellytetään käsittelevän vastaanottamiaan säkkejä huolellisesti. Kovakourainen ja huolimaton käsittely nostaa hienoaineksen määrää, mikä saattaa aiheuttaa häiriöitä poltossa. Säkit on välittömästi purkamisen jälkeen varastoitava kuivaan tilaan, jossa ne eivät altistu veden tai lumen aiheuttamille kosteusvaurioille.

Pellettejä myydään säkkitavarana myös ehdolla vapaasti tehtaalla. Ostajan tulee sopia noudosta ja ajankohdasta tilausta tehdessään. Vastuu pellettien laadusta siirtyy ostajalle, kun tavara on lastattu ostajan kuljetusvälineeseen.

Laatuvirheet

Myyjä vastaa siitä, että myyty pellettierä täyttää sille esitetyt laatukriteerit toimitettaessa tai noudettaessa. Myyjä ei vastaa ostajan tavarankäsittelyvirheiden seurauksena syntyneestä laadun heikkenemisestä tai epäasiallisen varastoinnin seurauksista, esim. kosteusvaurioista. Täydellinen Hotti-pellettien laatukriteeristö löytyy internetistä Versowoodin Hotti-sivustolta.

Biopolttoainestandardin SFS-EN ISO 17225 mukaan polttoainepellettien hienoainekseksi määritellään partikkelit, joiden koko on alle 3,15 mm. Suursäkeissä tai piensäkeissä toimitettujen pellettien korkein sallittu hienoainespitoisuus on yksi painoprosentti (1 paino-%). Mikäli ostaja noutaa pelletit itse myyjän varastosta, korkein sallittu hienoainespitoisuus on niin ikään yksi painoprosentti (1 paino-%). Tällöin ostaja hyväksyy tuotteen noutohetkellä. Irtopellettien puhallusautotoimituksissa korkein sallittu hienoainepitoisuus nousee lastin purkamisen aiheuttaman mekaanisen rasituksen takia viiteen painoprosenttiin (5 paino-%). Myyjä takaa pellettien hienoainepitoisuuden korkeintaan 15 metrin siirtomatkalle autosta asiakkaan varastoon. Tätä pidemmillä siirtomatkoilla mekaaninen rasitus voi aiheuttaa hienoainepitoisuuden kasvun ohjearvoa korkeammaksi.

Ostajalla on oikeus tehdä reklamaatio pellettien laadusta, mikäli laatu ei purku- tai vastaanottohetkellä vastaa myyjän vahvistamaa erittelyä. Reklamaatio tulee tehdä välittömästi, kun poikkeama havaitaan, kuitenkin korkeintaan 3 kk toimituksen jälkeen. Toimituserästä tulee tällöin olla jäljellä vähintään puolet.

Laskua koskevat reklamaatiot tulee tehdä myyjälle tai laskuttajalle seitsemän päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Reklamaatio ei oikeuta siirtämään maksua yli eräpäivän tai vapauta viivästyskorkovelvoitteesta, ellei siitä ole erikseen sovittu.

Vastuu vahingosta

Mikäli pelletit eivät vastaanottohetkellä todistettavasti ole täyttäneet myyjän ilmoittamaa laatuerittelyä, myyjä korvaa ostajalle pellettien laadun heikkenemisen. Myyjällä on oikeus ottaa näytteitä valituksen aiheuttaneesta erästä testausta varten. Myyjä ei vastaa ostajalle aiheutuneista välillisistä, epäsuorista tai muista vastaavista vahingoista, ellei myyjän osoiteta aiheuttaneen niitä tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.