Pellettien myynti- ja toimitusehdot

Voimassa 29.12.2021 alkaen.

 

Sopimusosapuolet ja tuote

Nämä ehdot koskevat sopimuksia, joissa myyjänä on Versowood Oy (Y-tunnus 1080944-4) ja ostajana kotimainen yksityishenkilö, jälleenmyyjä tai muu yritys tai yhteisö. Kaupan kohteena ovat Versowoodin valmistamat lämmityspelletit, joiden tuoteseloste löytyy sivustosta ’www.versowood.fi’.

 

Tilaukset

Ostaja sitoutuu ilmoittamaan tilausvaiheessa seuraavat, riittävän yksilöidyt tiedot: ostajan virallinen nimi, laskutusosoite, Y-tunnus tai yksityisasiakkaan henkilötunnus, tilaavan henkilön puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, toimitusosoite, pellettien määrä, toimitusaika, toimitustapa. Ellei toisin sovita, noudatetaan seuraavia vakioehtoja:

 •          Tuote on normaalituotannosta tulevaa bulkkitavaraa, jonka laatu vastaa tuoteselostetta.
 •          Hinta ilmoitetaan verottomana, kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero lisätään laskun loppusummaan.
 •          Irtopellettitilausten maksuehto on 14 päivää toimituspäivästä netto. Säkkipelletti- ja kuivikepaalilavatilausten maksuehto on maksu ennen toimitusta.
 •          Maksun myöhästymisestä peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.
 •          Myyjä pidättää omistusoikeuden tavaraan siihen asti, kunnes lasku on maksettu.

 

Toimitukset

 •          Toimitusaika on enintään neljä viikkoa tilauksen vastaanottamisesta irtopellettitilausten osalta ja enintään kolme viikkoa maksusuorituksesta säkkipelletti- tai kuivikepaalilavatilausten osalta.
 •          Toimituksissa noudatetaan ehtoja Incoterms 2020 (DAP, FCA).
 •          Toimitusehto on vapaasti perille toimitettuna (DAP), jos kyseessä on irtotavaran puhallusautotoimitus vahvistetun toimitusalueen sisälle. Puhallusautotoimitus sisältää myös purun asiakkaan varastoon.
 •          Toimitusehto on toimitettuna (DAP), jos kyseessä on säkki- ja/tai lavatoimitus; ja määränä on täysi autokuorma tai puolikas rekkakuorma jonka kuljetusmatka alle 300 km.
 •          Toimitusehdossa DAP kuljetukset tapahtuvat joko myyjän tai myyjän alihankkijan kuljetuskalustolla.
 •          Kun kyseessä on nouto myyjän tehtaalta tai muusta myyjän nimeämästä paikasta, toimitusehto on vapaasti kuljettajalla sovitussa lähtöpaikassa (FCA). Tehdasalueella liikuttaessa tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä.

 

Irtopellettitoimitukset

Myyjä toimittaa irtopelletit ostajan varastoon säiliöautolla, jonka maksimipaino on 76 tonnia ja maksimisiirtomatka 22 m. Toimituksen vähimmäismäärä on 6 tn ja enimmäismäärä 52 tn. Auto on varustettu punnituslaitteella ja laskutus tapahtuu puretun tonnimäärän mukaan. Myyjä ilmoittaa tarkan toimitusajan noin päivää ennen toimitusta tai sopimuksen mukaan. Myyjä noudattaa pellettien käsittelyssä siirron vaatimaa huolellisuutta.

Ostaja antaa tilatessaan myyjälle riittävän selkeät ajo-ohjeet. Ostaja vastaa siitä, että toimitusosoitteena olevalle pellettivarastolle tai -siilolle johtaa säiliöauton liikennöintiin sopiva tie. Varaston vierellä tulee olla riittävän laaja kääntö- ja syöttöalue. Sekä tien että kääntöalueen tulee talvella olla aurattu ja hiekoitettu. Mikäli säiliöauto ei voi esteettä ajaa ilmoitettuun osoitteeseen, myyjä voi vaatia ostajalta korvausta lisätöiden, kuten aurauksen, hiekoituksen tms. viivytyksen aiheuttamista kuluista todellisten kustannusten mukaan. Myyjä voi myös peruuttaa toimituksen ja vaatia ostajalta korvausta rahtikuluista todellisten kustannusten mukaan silloin, kun säiliöauton pääsy purkupaikalle ei ole mahdollista. Ostajan tai ostajan edustajan tulee olla läsnä purkupaikalla tai tavoitettavissa puhelimella.

Ostaja vastaa myös siitä, että varaston vastaanottolaitteet ovat yhteensopivat jakeluauton syöttölaitteen kanssa ja että tilattu määrä pellettejä mahtuu varastoon. Yksi pellettitonni vastaa noin 1,6 m3:n varastointitilaa. Pellettisiilossa tai -varastossa on syytä olla tarkkailuikkuna varaston täyttymisen seuraamista varten.

Ostaja vastaa purkupaikan ja varaston tai siilon työturvallisuudesta ja pölynpoistosta. Pellettivaraston tai -siilon tulee olla pellettien varastointiin sopiva: rakennettu staattista sähköä aiheuttamattomista materiaaleista sekä ehdottoman kuiva ja siivottu, eikä varaston sisällä saa olla sähkölaitteita.

Mikäli pellettitoimitus estyy ostajan velvollisuuksien laiminlyönnin takia, myyjä voi vaatia ostajalta korvausta säiliöauton turhan käynnin aiheuttamista kuluista todellisten kustannusten mukaan.

Irtopellettejä myydään noutoehdolla suoraan tehtaalta, mikäli ostajalla on sopivaa kuljetuskalustoa. Ostajan tulee sopia noudosta ja ajankohdasta tilausta tehdessään. Vastuu pellettien laadusta siirtyy ostajalle, kun tavara on lastattu ostajan kuljetusvälineeseen. Pellettikuorma tulee peittää kuljetuksen ajaksi.

 

Säkkipellettitoimitukset

Pellettejä toimitetaan piensäkeissä tai suursäkeissä. Säkit ovat muovia. Piensäkit toimitetaan lavoilla, jotka sisältyvät toimitukseen. Yhdellä kertalavalla esimerkiksi on viisi 20 kg:n piensäkkiä 8 kerroksessa eli yhteensä 40 säkkiä.

Kun säkkejä toimitetaan ehdolla DAP eli toimitettuna, ostaja siirtää lavat tai säkit autosta varastoon. Ostajan edellytetään käsittelevän vastaanottamiaan säkkejä huolellisesti. Kovakourainen ja huolimaton käsittely nostaa hienoaineksen määrää, mikä saattaa aiheuttaa häiriöitä poltossa. Säkit on välittömästi purkamisen jälkeen varastoitava kuivaan tilaan, jossa ne eivät altistu veden tai lumen aiheuttamille kosteusvaurioille.

Pellettejä myydään säkkitavarana myös ehdolla vapaasti tehtaalla. Ostajan tulee sopia noudosta ja ajankohdasta tilausta tehdessään. Vastuu pellettien laadusta siirtyy ostajalle, kun tavara on lastattu ostajan kuljetusvälineeseen.

 

Laatuvirheet

Myyjä vastaa siitä, että myyty pellettierä täyttää sille esitetyt laatukriteerit toimitettaessa tai noudettaessa. Myyjä ei vastaa ostajan tavarankäsittelyvirheiden seurauksena syntyneestä laadun heikkenemisestä tai epäasiallisen varastoinnin seurauksista, esimerkiksi kosteusvaurioista. Täydellinen Hotti-pellettien laatukriteeristö löytyy internetistä Versowoodin Hotti-sivustolta.

Biopolttoainestandardin SFS-EN ISO 17225-2 mukaan polttoainepellettien hienoainekseksi määritellään partikkelit, joiden koko on alle 3,15 mm. Suursäkeissä tai piensäkeissä toimitettujen pellettien korkein sallittu hienoainespitoisuus on yksi massaprosentti (1 massa-%). Mikäli ostaja noutaa pelletit itse myyjän varastosta, korkein sallittu hienoainespitoisuus on niin ikään yksi massaprosentti (1 massa-%). Tällöin ostaja hyväksyy tuotteen noutohetkellä. Irtopellettien puhallusautotoimituksissa korkein sallittu hienoainepitoisuus nousee lastin purkamisen aiheuttaman mekaanisen rasituksen takia viiteen massaprosenttiin (5 massa-%). Myyjä takaa pellettien hienoainepitoisuuden korkeintaan 15 metrin siirtomatkalle autosta asiakkaan varastoon. Tätä pidemmillä siirtomatkoilla mekaaninen rasitus voi aiheuttaa hienoainepitoisuuden kasvun ohjearvoa korkeammaksi.

Ostajalla on oikeus tehdä reklamaatio pellettien laadusta, mikäli laatu ei purku- tai vastaanottohetkellä vastaa myyjän vahvistamaa erittelyä. Reklamaatio tulee tehdä välittömästi, kun poikkeama havaitaan, kuitenkin korkeintaan 3 kk toimituksen jälkeen. Toimituserästä tulee tällöin olla jäljellä vähintään puolet.

Laskua koskevat reklamaatiot tulee tehdä myyjälle tai laskuttajalle seitsemän päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Reklamaatio ei oikeuta siirtämään maksua yli eräpäivän tai vapauta viivästyskorkovelvoitteesta, ellei siitä ole erikseen sovittu.

 

Vastuu vahingosta

Mikäli pelletit eivät vastaanottohetkellä todistettavasti ole täyttäneet myyjän ilmoittamaa laatuerittelyä, myyjä korvaa ostajalle pellettien laadun heikkenemisen. Myyjällä on oikeus ottaa näytteitä valituksen aiheuttaneesta erästä testausta varten. Myyjä ei vastaa ostajalle aiheutuneista välillisistä, epäsuorista tai muista vastaavista vahingoista, ellei myyjän osoiteta aiheuttaneen niitä tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

  

Kuluttajan peruuttamisoikeus etämyynnissä

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä myyjälle sähköpostitse osoitteeseen pellettimyynti@versowood.fi viimeistään 14 päivän kuluttua tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta. Peruuttamisoikeus ei koske irtopellettitoimituksia kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 4 kohdan rajoituksen mukaisesti.

Kuluttajan tulee palauttaa etämyyntisopimuksen kohteena olevat tavarat myyjälle 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Kuluttaja vastaa kaikista tuotteen palauttamisesta aiheutuvista kuluista. Kulujen määrä on tapauskohtainen ja myyjä selvittää kulujen määrän kuluttajalle peruutusilmoituksen vastaanottamisen jälkeen. Kuljetusfirmasta riippuen palautuskulut voivat ylittää palautettavan tavaran arvon. Myyjän palauttaa kuluttajan maksaman kauppahinnan viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut peruuttamisilmoituksen. Myyjällä on kuitenkin oikeus pidättyä maksujen suorittamisesta siihen asti, kunnes on saanut tavaran vahingoittumattomana takaisin.

Tavara tulee palauttaa muuttumattomana ja vähentymättömänä. Kuluttaja on myös vastuussa tavaran asianmukaisesta säilyttämisestä palauttamiseen saakka ja vastaa tuotteen vääränlaisen säilyttämisen aiheuttamasta arvonalenemisesta. Jos tuotteen arvo on olennaisesti alentunut käytön tai väärän säilytystavan seurauksena, ei kuluttajalla ole oikeutta peruuttaa etämyyntisopimusta.

Ylivoimainen este

Mikäli tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen estää tai sitä kohtuuttomasti viivästyttää ylivoimainen este, osapuoli vapautuu tarjouksen noudattamisesta esteen keston ajaksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, tulvaa ja vesivahinkoa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole tarjousta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai poistaa sen vaikutusta.

  

Henkilötietojen käsittely

Myyjä noudattaa kulloinkin sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä ja myyjän nettisivuilta löytyvää Tietosuojaselostetta käsitellessään henkilötietoja.

 

Oikeussuojakeinot

Sopimuksesta syntyneet erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa. Milloin neuvotteluteitse ei päästä tyydyttävään ratkaisuun, ratkaisee sopimuksesta ja siihen liittyvistä seikoista syntyneet erimielisyydet myyjän kotipaikan tuomioistuin.

Yksityishenkilöllä on kuluttajana oikeus saattaa asia myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).